Legal Information

 

Company name / Nazwa: GreenWay Holding Spółka Akcyjna

Registered office and address of the company / Siedziba i Adres spółki: Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, Republic of Poland

Registered in the court of: District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk VIII Commercial Division of the National Court Register

Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  • KRS nr 0000751516
  • NIP nr: 5862337102

Share capital: 100 000 PLN

Wysokość kapitału zakładowego: 100 000 PLN

 

Information for shareholders 

When there are announcements for shareholders, that information will be posted in the links below:

Ogłaszanie przez zarząd wezwania do dokonania wpłat na akcje.

Announcement by the management board of a call to make payments for shares.

View

Jeżeli akcjonariusz w terminie miesiąca po upływie terminu płatności nie uiścił zaległej wpłaty, odsetek ustawowych za opóźnienie, odszkodowania lub innych płatności przewidzianych przez statut, może być pozbawiony przez spółkę swoich praw udziałowych przez wykreślenie z rejestru akcjonariuszy i wpisanie w jego miejsce spółki

If a shareholder has not paid the outstanding payment, statutory interest for delay, compensation or other payments provided for in the statute within one month after the payment deadline, he may be deprived of his participation rights by the company by removing from the register of shareholders and entering the company in its place

View

W przypadku zamiaru pozbawienia akcjonariusza jego praw udziałowych spółka wzywa go do spełnienia świadczenia i wyznacza mu na to dodatkowy termin

If the company intends to deprive a shareholder of its shareholding rights, the company calls on it to meet the performance and sets an additional deadline for it.

View

planowana wypłata zaliczek

The planned payment of advances

View

Uchwała o umorzeniu akcji

Resolution on redemption of shares

View

Zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

Changes to the agenda introduced at the request of shareholders.

View

Zwołanie Walnego Zgromadzenia / Convening the General Meeting:

W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu. The announcement should indicate the date, time and place of the general meeting as well as a detailed agenda. In the event of an intended amendment of the statute, the existing provisions as well as the content of the proposed amendments should be cited. If it is justified by a significant scope of intended changes, the announcement may contain a draft of a new consolidated text of the statute together with a list of new or amended provisions of the statute.

View

Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki

Resolution on a significant change in the company's business object

View

W przypadku złożenia wniosku do sądu rejestrowego, przez akcjonariusza, o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

In the event of an application to the registry court, by a shareholder, for the company's obligation to publish information provided to another shareholder outside the general meeting.

View

Akcje, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, zarząd powinien zaoferować w drodze ogłoszenia

Shares for which shareholders have pre-emptive rights should be offered by the management board by way of announcement

View

Jeżeli objęcie akcji nowej emisji ma nastąpić w trybie subskrypcji otwartej

If the subscription for new shares is to take place in the form of an open subscription

View

Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego

Resolution on the conditional increase of the share capital

View

Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego

Resolution on reducing the share capital

View

Ogłoszenie upadłości

Declaration of bankruptcy

View

Rozwiązanie spółki i otwarcie likwidacji

Dissolution of the company and opening of liquidation

View

Plan Połączenia

Merger Plan

View

Połączenie

Merger

View

Plan Podziału

Division plan

View

Podział Spółki

Division of company

View